Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Celem zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług oraz wypełniania ciążącego na Administratorze danych osobowych obowiązku informacyjnego  pragniemy Państwa poinformować o przetwarzanych przez JÓZEFINĘ ART FACTORY danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, daje zwane „RODO” jest:

 

JÓZEFINA ART FACTORY

ul. Popiełuszki 88

38 – 400 KROSNO

 

Dane w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP .

 

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez JÓZEFINĘ ART FACTORY
w Krośnie i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez  Administratora w celu:

  realizacji zamówień składanych przez Klienta

  prowadzenie usług marketingowych, w tym wysyłki informacji handlowej

– odpowiedzi na pytania Klienta składane za pośrednictwem formularza kontaktowego
    znajdującego się na stronie internetowej.

Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia i realizacji zamówienia. 

Dane Klienta mogą zostać  przekazane:

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej

– firmom świadczącym usługi kurierskie

Przetwarzane one będą przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikającej ze świadczonych usług.

Państwa dane przechowywane są w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością oraz w celu realizacji zamówień.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie Administratora oraz poprzez kontakt mailowy artfactory@jozefina.pl i telefoniczny pod numerem 134322544.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).